ΕΧΕΤΕ ΑΠΟΡΙΕΣ; ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΤΕ ΠΑΡΟΧΟ;

Συμπληρώστε την αίτηση και θα σας καλέσουμε εμείς!
Ρυθμιζόμενες χρεώσεις Φυσικού Αερίου


Τρόπος υπολογισμού ρυθμιζόμενων χρεώσεων φυσικού αερίου

Για χρήση του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς:

Η χρέωση αυτή αφορά στη διακίνηση του φυσικού αερίου στα δίκτυα υψηλής πίεσης. Εισπράττονται από τον Προμηθευτή σύμφωνα με τη νομοθεσία και αποδίδονται στον Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (Δ.Ε.Σ.Φ.Α) για τη χρήση των Δικτύων Μεταφοράς. Αφορά σε χρεώσεις που καθορίζονται από τους Συντελεστές Χρέωσης Χρήσης του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, και από τις ενεργές εκάστοτε συμβάσεις δεσμευμένης δυναμικότητας που έχει συνάψει ο Προμηθευτής με τον Δ.Ε.Σ.Φ.Α., βάσει του Κανονισμού Τιμολόγησης ΕΣΦΑ (ΦΕΚ 3181/4-1—2016) και των οριζόμενων στην υπ’ αριθ. 352/2016 Απόφαση της ΡΑΕ.


Τύπος υπολογισμού
:

Συντελεστής Χρέωσης Δεσμευμένης Μεταφορικής Ικανότητας (€/MWh/Ημέρα/Έτος) + Συντελεστής Χρέωσης Μεταφερόμενης Ποσότητας Φυσικού Αερίου (€/MWh), όπου

Συντελεστής Χρέωσης Δεσμευμένης Μεταφορικής Ικανότητας: Χρέωση αναλογική της Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης ή Παραλαβής που δεσμεύει Χρήστης Μεταφοράς σε Σημείο Εισόδου ή Εξόδου, αντίστοιχα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ και της Σύμβασης Μεταφοράς που έχει συνάψει με τον Διαχειριστή.

Συντελεστής Χρέωσης Μεταφερόμενης Ποσότητας Φυσικού Αερίου: Χρέωση αναλογική της Ποσότητας Φυσικού Αερίου που παραδίδεται από Χρήστη Μεταφοράς σε Σημείο Εισόδου ή παραλαμβάνεται από αυτόν σε Σημείο Εξόδου του Συστήματος Μεταφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ και της Σύμβασης Μεταφοράς που έχει συνάψει με τον Διαχειριστή.

Για χρήση του Ελληνικού Δικτύου Διανομής:

Αφορά στην διακίνηση του φυσικού αερίου στα δίκτυα μέσης  και χαμηλής πίεσης. Εισπράττονται από τον Προμηθευτή σύμφωνα με τη νομοθεσία και αποδίδονται  στους Διαχειριστές των Δικτύων Διανομής  (Εταιρείες Διανομής Αερίου - ΕΔΑ) για τη χρήση των Δικτύων Διανομής.  Οι χρεώσεις περιλαμβάνουν  Χρέωση  Ενέργειας (υπολογιζόμενη επί της ποσότητας κατανάλωσης) & Χρέωση Δυναμικότητας (υπολογιζόμενη επί της  δυναμικότητας του  εγκατεστημένου  μετρητή και της περιόδου κατανάλωσης) βάσει των αποφάσεων ΡΑΕ 346/2016 και 347/2016 (ΦΕΚ Β’ 3067/26.09.2016). Οι τιμές  προέρχονται  από τις αντίστοιχες ΕΔΑ κάθε περιοχής.

Τύπος υπολογισμού:

Συντελεστής Χρέωσης Δυναμικότητας (€/MWh/h) + Συντελεστής Χρέωσης Ενέργειας (€/MWh), όπου

Συντελεστής Χρέωσης Δυναμικότητας: Πάγια Χρέωση (Χρέωση Δυναμικότητας, υπολογιζόμενη επί της δυναμικότητας του εγκατεστημένου στο Σημείο Παράδοσης μετρητή και της περιόδου κατανάλωσης) για τη χρήση του Δικτύου Διανομής

Συντελεστής Χρέωσης Ενέργειας: Αναλογική χρέωση (υπολογιζόμενη επί της ποσότητας κατανάλωσης) για τη χρήση του Δικτύου Διανομής.

Για το έτος 2021, εφαρμόζονται οι παρακάτω Συντελεστές:

Aττική Χρέωση Ενέργειας (€/kWh) Χρέωση Δυναμικότητας (€/kWh/h)
Οικιακό 0,0141934 1,0573054
Εμπορικό 0,0141934 1,0573054
Βιομηχανικό 0,0004844 4,2528639

Θεσσαλονίκη Χρέωση Ενέργειας (€/kWh) Χρέωση Δυναμικότητας (€/kWh/h)
Οικιακό 0,0104600 0,3778158
Εμπορικό 0,0104600 0,3778158
Βιομηχανικό 0,0001606 1,5116482

Θεσσαλία Χρέωση Ενέργειας (€/kWh) Χρέωση Δυναμικότητας (€/kWh/h)
Οικιακό 0,0106617 0,4357870
Εμπορικό 0,0106617 0,4357870
Βιομηχανικό 0,0001551 1,7426441

Κεντρική Μακεδονία Χρέωση Ενέργειας (€/kWh) Χρέωση Δυναμικότητας (€/kWh/h)
Οικιακό 0,0175638520 0,6887565614
Εμπορικό 0,0071618954 0,6990254600
Βιομηχανικό 0,0005042302 4,4558178311

Λοιπές χρεώσεις :

Φόροι και τέλη τιμολογίων Φυσικού αερίου
Τέλος Ασφάλειας Εφοδιασμού (ΤΑΕ) 0,000197€/kWh (έως Απρίλιος 2021) 0€/kWh (1η Μαΐου 2020)
Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (ΕΦΚ) 0,00108 €/kWh για χρήση θέρμανσης 0,005400 €/kWh για εμπορική και λοιπές οικιακές χρήσεις
Ειδικό Τέλος 0,5% επί του συνόλου των χρεώσεων, των φόρων δυναμικότητας και του ΕΦΚ. Δεν επιβαρύνεται με Φ.Π.Α.
ΦΠΑ 6% επί της συνολικής αξίας των τιμολογίων Φυσικού Αερίου πλην του ειδικού τέλους (χρεώσεις προμήθειας, μεταφοράς, διανομής, ΤΑΕ, ΕΦΚ)