ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Επισήμανση Απορρήτου της εταιρείας με την επωνυμία «KEN ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  (εφεξής η «KEN») για την ενημέρωση των φυσικών προσώπων πελατών και συνεργατών της σε σχέση με τη συλλογή και την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των τελευταίων από τη KEN.

1. ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ, ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Η KEN γνωστοποιεί στους πελάτες και συνεργάτες της ότι συλλέγει και επεξεργάζεται τα κάτωθι, ανά κατηγορία φυσικού προσώπου- στοιχεία που παρέχονται είτε από τον τελευταίο ή από τρίτους και τα οποία είναι απαραίτητα για την σύναψη και τη σωστή εκπλήρωση του συμβολαίου παροχής ενέργειας.

Ειδικότερα:

 • Στην περίπτωση πελάτη φυσικού προσώπου/ ατομικής επιχείρησης η KEN συλλέγει το Ονοματεπώνυμο, αντίγραφο ΑΔΤ, Διεύθυνση, ΤΚ, Πόλη, ΑΦΜ, αρμόδια Δ.Ο.Υ., Επάγγελμα, Αριθμό σταθερού τηλεφώνου, αριθμό κινητού τηλεφώνου, ηλεκτρονική διεύθυνση email, αριθμό τραπεζικού λογαριασμού, ιστορικό συναλλαγών και σχετικά αποδεικτικά, στοιχεία υπαγωγής σε ειδική κατηγορία πελάτη (π.χ. ευάλωτος πελάτης ή δικαιούχος κοινωνικού οικιακού τιμολογίου) από τους αρμόδιους διαχειριστές, αντίγραφα συμβάσεων σύνδεσης με τους αντίστοιχους διαχειριστές, ιστορικά στοιχεία καταναλώσεων παροχών εγκατάστασης, προφίλ και στοιχεία μετρητών εγκατάστασης, αποδεικτικό νόμιμης χρήσης της εγκατάστασης (λ.χ. μισθωτήριο, τίτλος ιδιοκτησίας)/τα απαραίτητα νομικά έγγραφα που αποδεικνύουν την κυριότητα ή δικαιώματα κυριότητας επί της εγκατάστασης, λογαριασμούς προηγούμενου χρονικού διαστήματος και προηγούμενου προμηθευτή.
 • Σε περίπτωση που κάποιος απασχολείται ως υπάλληλος σε συνεργαζόμενη με τη KEN επιχείρηση, κρατάμε το ονοματεπώνυμο, το email και το εταιρικό τηλέφωνο επικοινωνίας του εν λόγω υπαλλήλου ώστε να επιτυγχάνεται η συνεργασία των δύο εταιρειών στο πλαίσιο της μεταξύ τους εμπορικής συμφωνίας.
 • Σε περίπτωση συνεργάτη νομικού προσώπου, τα κάτωθι στοιχεία του νόμιμου εκπροσώπου του: Αντίγραφο Α.Δ.Τ., Διεύθυνση, ΤΚ, Πόλη, Αριθμό κινητού τηλεφώνου, email και βεβαίωση έναρξης εργασιών ατομικής επιχείρησης (κατά περίπτωση).
 • Σε περίπτωση που κάποιος επισκέπτης της ιστοσελίδας της KEN επιθυμεί να υποβάλει ερώτημα σχετικό με τις υπηρεσίες της τελευταίας, η KEN συλλέγει το Ονοματεπώνυμο, Αριθμό τηλεφώνου και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) του υποψήφιου πελάτη/συνεργάτη.

Η συλλογή των ανωτέρω στοιχείων γίνεται:

 • Είτε εγγράφως ή ηλεκτρονικά με την προσκόμιση από τον Συνδρομητή των σχετικών εγγράφων (π.χ. λογαριασμού κοινής ωφέλειας, φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας κτλ),
 • Μέσω της εφαρμογής facebook, δια της οποίας δίνονται απαντήσεις σε ερωτήματα εν δυνάμει ή και εν ενεργεία Συνδρομητών και στα οποία ενδέχεται να γίνεται αναφορά σε προσωπικά δεδομένα
 • Μέσω της φόρμας επικοινωνίας της παρούσας ιστοσελίδας και
 • Μέσω της συνεργασίας μας με την Τειρεσίας Α.Ε./ICAP.

Η μη παροχή ή διαγραφή των ανωτέρω κατά περίπτωση στοιχείων, θα έχει ως συνέπεια τη ενδεχόμενη μη δυνατότητα παροχής υπηρεσιών ενέργειας από τη KEN.

2. ΣΚΟΠΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Η συλλογή και η επεξεργασία των ανωτέρω δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα γίνεται για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Για τον απαιτούμενο έλεγχο προέγκρισης πριν την υπογραφή συμβολαίου παροχής ενέργειας.
 • Για την διενέργεια επικοινωνίας για οποιοδήποτε θέμα προκύψει στο πλαίσιο εκτέλεσης του συμβολαίου παροχής ενέργειας είτε από την KEN είτε μέσω τρίτων (π.χ. εκτύπωση και αποστολή λογαριασμών).
 • Για την διαδικασία είσπραξης οφειλών (εμπρόθεσμων ή/και ληξιπρόθεσμων).
 • Για την προάσπιση των νόμιμων δικαιωμάτων της KEN ενώπιον δικαστικών ή άλλων αρχών.
 • Για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων συμμόρφωσης της KEN προς εποπτικές αρχές (όπως η Ρ.Α.Ε.)
 • Για την σύνταξη εσωτερικών μελετών και εκθέσεων για την παρακολούθηση των δεικτών της KEN.
 • Για λόγους τιμολόγησης και διατήρησης ιστορικότητας αυτών.
 • Επειδή συνίσταται η σχετική απαίτηση του συστήματος του ΔΕΔΔΗΕ. Ειδικότερα, η καταχώρηση των στοιχείων Πελάτη είναι απαραίτητη ώστε να καθίσταται δυνατή η εκπροσώπηση της παροχής και στην συνέχεια να εκδίδονται λογαριασμοί. Άλλως, η εκπροσώπηση της παροχής δεν είναι εφικτή.
 • Για επιβεβαίωση πληρωμής και δρομολόγηση άμεσων ενεργειών (π.χ. αναίρεση διακοπής).
 • Για τη μελέτη και ανάλυση του προφίλ της κατανάλωσης της παροχής, προκειμένου να υπολογιστεί το κατάλληλο τιμολόγιο για την προσφορά προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.

3.ΝΟΜΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

H KEN συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα έκαστου Συνδρομητή, στηριζόμενη στις κάτωθι νομικές βάσεις:

 • Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασης παροχής ενέργειας, στην οποία ο Συνδρομητής είναι συμβαλλόμενο μέρος, ή στο πλαίσιο της λήψης μέτρων κατ’ αίτησή του Συνδρομητή και πριν από τη σύναψη σύμβασης παροχής ενέργειας με αυτόν.
 • Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη διαφύλαξη και προστασία των εννόμων συμφερόντων της KEN, ήτοι για να βελτιώνει και να αναπτύσσει συνεχώς τις υπηρεσίες της (π.χ. για να ανταποκρίνεται με σαφήνεια και αξιοπιστία στα αιτήματα των Συνδρομητών, ειδικά στην περίπτωση που οι τελευταίοι προβάλλουν αξιώσεις έναντι της KEN) και για να υποστηρίζει τυχόν αξιώσεις της έναντι Συνδρομητών (π.χ. στο πλαίσιο είσπραξης ανεξόφλητων οφειλών).

4.ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΛΑΤΗ

Αποδέκτες των στοιχείων Συνδρομητή είναι:

 • Τα εκάστοτε αρμόδια τμήματα της KEN που εμπλέκονται με την εκτέλεση και παρακολούθηση του κατά περίπτωση συμβολαίου παροχής ενέργειας.
 • Εξουσιοδοτημένοι τρίτοι συνεργάτες που ενεργούν βάσει σύμβασης με την KEN.
 • Τρίτα μέρη που παρέχουν υπηρεσίες στο πλαίσιο εκτέλεσης του συμβολαίου παροχής ενέργειας.
 • Τρίτα μέρη στο πλαίσιο προάσπισης των νόμιμων δικαιωμάτων μας (όπως δικηγόροι, εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών κλπ.).

5.ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΚΤΟΣ EOX

Η KEN δεν διαβιβάζει δεδομένα Συνδρομητών εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).

6.ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Το ανωτέρω προσωπικά δεδομένα, καθώς και όλα τα αρχεία που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των συμβολαίων με τους πελάτες και διατηρούνται για διάστημα 5 ετών μετά τη λήξη της συμβατικής σχέσης με τη KEN. Παράταση του χρόνου τήρησης θα υπάρξει μόνο στην περίπτωση που η KEN κρίνει ότι συντρέχουν λόγοι που υπαγορεύει είτε η ισχύουσα νομοθεσία ή που αιτιολογούν το έννομο συμφέρον της KEN.

7. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕ ΠΕΛΑΤΗ

Εφόσον, ο Πελάτης έχει δώσει προηγουμένως την συγκατάθεσή του (υπό την προϋπόθεση  ότι αυτή απαιτείται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία), τα στοιχεία του υπόκεινται σε συλλογή και επεξεργασία από τη KEN ώστε να παρέχονται εύκολα και άμεσα, αξιόπιστες προσφορές προσαρμοσμένες στις κατά περίπτωση ανάγκες του πελάτη. Με εξαίρεση την περίπτωση διενέργειας πράξεων εξώδικης είσπραξης οφειλών, σε όλες τις λοιπές περιπτώσεις που -για λόγους ασφάλειας της συναλλαγής ή για λόγους που σχετίζονται με τα έννομα συμφέροντα της KEN- για τη διενέργεια της συναλλαγής/ενημέρωσης απαιτείται η καταγραφή της συνομιλίας του πελάτη με τον εκάστοτε αρμόδιο υπάλληλο της KEN, ο πελάτης θα λαμβάνει προηγούμενη σχετική προφορική ενημέρωση και θα ζητείται η συγκατάθεσή του.

8. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Η KEN δεν προβαίνει σε αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων κατά τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα Συνδρομητή. Σε περίπτωση δημιουργίας νέων συστημάτων (ή αναβάθμισης υφιστάμενου συστήματος) παρακολούθησης πελατολογίου / συμβολαίων, η KEN θα επεξεργάζεται τα στοιχεία των Συνδρομητών, προστατεύοντάς αυτά από παράνομες παρεμβάσεις που μπορεί να τα επηρεάσουν.

9. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ

Ο Συνδρομητής έχει τα κάτωθι δικαιώματα:

 • Να ζητήσει πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία του, τα οποία συλλέγει και επεξεργάζεται η KEN (δικαίωμα πρόσβασης)
 • Να ζητήσει τη διόρθωση των στοιχείων του, εφόσον θεωρεί ότι υπάρχουν σχετικά λάθη (δικαίωμα διόρθωσης)
 • Να ζητήσει διαγραφή προσωπικών δεδομένων, στο βαθμό που αυτό επιτρέπεται από τη σύμβαση με τη KEN και το νόμο. Η διαγραφή δεν μπορεί να εκτελεστεί σε καμία περίπτωση εφόσον δεν έχουν οριστικά κλείσει οικονομικές/δικαστικές εκκρεμότητες ανάμεσα στον πελάτη και την KEN (δικαίωμα διαγραφής).
 • Να ζητήσει περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων του, εφόσον θεωρεί ότι το υπερβάλλον μέρος της δεν είναι νόμιμο (δικαίωμα περιορισμού).
 • Να ανακαλέσει τυχόν παρασχεθείσα συγκατάθεση του για την επεξεργασία των δεδομένων του.
 • Να αντιταχθεί στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, για προσωπικούς λόγους (δικαίωμα εναντίωσης).
 • Να ζητήσει την επιστροφή των προσωπικών δεδομένων που έχει δώσει ή, όπου αυτό είναι εφικτό, να ζητήσει τη μεταφορά των δεδομένων του σε τρίτα πρόσωπα δική του επιλογής (δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων)
 • Να επικοινωνήσει με την ΚΕΝ για οποιοδήποτε σχετικό θέμα αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της KEN, στην ακόλουθη διεύθυνση email: dpo@k-en.gr.
 • Να απευθυνθεί στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα αν θεωρεί ότι παραβιάζονται τα δικαιώματά του.

10.ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Ενδέχεται να χρειαστεί να ενημερώνουμε την παρούσα Επισήμανση Απορρήτου. Σας προτρέπουμε να ελέγχετε συχνά την παρούσα Επισήμανση και θα σας ενημερώσουμε για οποιεσδήποτε σημαντικές αλλαγές μέσω της παρούσας ιστοσελίδας μας.