ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Πώς μπορεί να κάνει κάποιος αίτηση για αλλαγή παρόχου;

Μπορείτε να κάνετε αίτηση αλλαγής παρόχου είτε online, είτε τηλεφωνικά στο 18185, είτε συμπληρώνοντας την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πατώντας εδώ, είτε συμπληρώνοντας τη σχετική αίτηση σε ένα από τα συνεργαζόμενα καταστήματα της ΚΕΝ.

Ποιος ο βαθμός δυσκολίας της διαδικασίας μετάβασης;

Πρόκειται για μια εύκολη και καθόλου χρονοβόρα διαδικασία, τόσο για τα οικιακά πακέτα όσο και για τα εταιρικά και τη Μέση Τάση. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους εξειδικευμένους συνεργάτες της ΚΕΝ στο 18185.

Πού μπορεί να απευθυνθεί κάποιος για απορίες σχετικά με την ΚΕΝ;

Στους εξειδικευμένους συνεργάτες της ΚΕΝ, καλώντας στο 18185.

Ποια τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την αλλαγή παρόχου, όσον αφορά τους οικιακούς καταναλωτές, εταιρικούς πελάτες και πελάτες Μέσης Τάσης;

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για πελάτες Χαμηλής Τάσης:

 • Αντίγραφο τελευταίου εξοφλημένου, έναντι ή εκκαθαριστικού λογαριασμού. Σε περίπτωση μόνο έναντι λογαριασμού, ζητείται ο τελευταίος εκκαθαριστικός λογαριασμός για τον υπολογισμό της κατανάλωσης.
 • Ευδιάκριτη φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου επικυρωμένη από ΚΕΠ, Αστυνομία, ή δικηγόρο ή απλή φωτοτυπία με ταυτόχρονη επίδειξη του πρωτοτύπου.

Σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων του χρήστη της εγκατάστασης, όπως αυτά είναι καταχωρημένα στον αρμόδιο διαχειριστή, απαιτείται:

 • Αν ο νέος χρήστης είναι ενοικιαστής, αντίγραφο μισθωτηρίου θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου πελάτη για την μίσθωση του ακινήτου με γνήσιο υπογραφής
 • Αν ο νέος χρήστης είναι ιδιοκτήτης, αντίγραφο συμβολαίου ιδιοκτησίας ή υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου πελάτη για την κυριότητα του ακινήτου με γνήσιο υπογραφής
 • Έντυπο γενικής εξουσιοδότησης προς την ΚΕΝ να εκπροσωπεί τον πελάτη ενώπιον του αρμόδιου διαχειριστή, θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής του πελάτη
 • Έντυπο ειδικής εξουσιοδότησης, σε περίπτωση αρχικής ενεργοποίησης/επαναλειτουργίας σύνδεσης μετά από διακοπή, θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής
 • Έντυπο γενικής εξουσιοδότησης για την καταγγελία της σύμβασης προμήθειας προς τον προηγούμενο προμηθευτή
 • Υπεύθυνη δήλωση του περί μη οφειλής/εξόφλησης ληξιπρόθεσμων οφειλών/ύπαρξη διακανονισμού
Απαιτούμενα δικαιολογητικά για πελάτες Μέσης Τάσης:
 • Αντίγραφα λογαριασμών του τελευταίου προμηθευτή, που αφορούν τουλάχιστον στους τελευταίους έξι (6) μήνες, με την σχετική εξοφλητική απόδειξη του τελευταίου λογαριασμού. Σε περίπτωση εγκαταστάσεων που λειτουργούν με διαφορετικό τρόπο ανά περίοδο (εποχιακά μεταβαλλόμενο προφίλ κατανάλωσης), οι λογαριασμοί θα πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικοί για όλο το έτος (π.χ. δύο (2) λογαριασμοί ανά εποχή).
 • Εξουσιοδότηση για την λήψη δεδομένων κατανάλωσης από ΔΕΔΔΗΕ
 • Ευδιάκριτη φωτοτυπία ταυτότητας νόμιμου εκπροσώπου ή διαβατηρίου
 • Έντυπο γενικής εξουσιοδότησης προς την ΚΕΝ να εκπροσωπεί τον πελάτη ενώπιον του αρμόδιου διαχειριστή, θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής του νόμιμου εκπροσώπου
 • Έντυπο γενικής εξουσιοδότησης για την καταγγελία της σύμβασης προμήθειας προς τον προηγούμενο προμηθευτή
 • Υπεύθυνη δήλωση του περί μη οφειλής/εξόφλησης ληξιπρόθεσμων οφειλών/ύπαρξη διακανονισμού

Απαιτούμενα νομιμοποιητικά για εταιρείες Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε., Ι.Κ.Ε.:

 • Ισχύον καταστατικό
 • Πρόσφατη, εκδοθείσα τους τελευταίους δύο (2) μήνες, βεβαίωση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου περί τροποποιήσεων του καταστατικού και περί ισχύουσας εκπροσώπησης
 • ΦΕΚ τροποποιήσεων του καταστατικού για τις ΕΠΕ και ΑΕ
 • ΦΕΚ εκλογής ΔΣ, συγκρότησής του σε σώμα και εκπροσώπησης της εταιρείας για τις ΑΕ

Σε περίπτωση που η σύμβαση υπογράφεται από τρίτο πρόσωπο (άλλο από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας), υπό την προϋπόθεση ότι τούτο επιτρέπεται από το καταστατικό, για τη νομιμοποίηση του υπογράφοντος απαιτείται:

 • Συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση υπογεγραμμένη νομίμως από τον ή τους εταίρους/ τον ή τους νόμιμους διαχειριστές που εκπροσωπούν την εταιρεία θεωρημένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής από την αρμόδια αρχή (Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών ή Αστυνομικό Τμήμα) (ΟΕ, ΕΕ, IKE)
 • Συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση υπογεγραμμένη νομίμως από τον ή τους νόμιμο/νόμιμους διαχειριστές που εκπροσωπούν την εταιρεία θεωρημένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής από την αρμόδια αρχή (Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών ή Αστυνομικό Τμήμα) (ΕΠΕ)
 • Συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο (στο οποίο η εξουσία θα παρέχεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας για λογαριασμό της εταιρείας) ή εξουσιοδότηση υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας με γνήσιο της υπογραφής του από την αρμόδια αρχή (Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών ή Αστυνομικό Τμήμα) ή ακριβές αντίγραφο πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου με το οποίο εξουσιοδοτείται για την εν λόγω πράξη, υπογραφή κλπ. (ΑΕ).

Πόσος χρόνος θα χρειαστεί για τη μετάβαση; Θα υπάρξει διακοπή στην παροχή ρεύματος κατά τη μετάβαση;

Για τη μετάβαση από τον προηγούμενο πάροχο στην ΚΕΝ απαιτείται διάστημα μικρότερο της μίας εβδομάδας από την ημέρα παραλαβής της αίτησης. Δεδομένου ότι πρόκειται για μια εξολοκλήρου εμπορική συναλλαγή δεν θα υπάρξει διακοπή παροχής ρεύματος κατά τη διάρκειά της μετάβασης από τον έναν πάροχο στον άλλο.

Υπάρχει κόστος για τη μετάβαση από τον έναν προμηθευτή ρεύματος στον άλλο;

Η μετάβαση στην ΚΕΝ δεν επιβαρύνει οικονομικά τον καταναλωτή (οικιακό ή εταιρικό).

Σε περίπτωση βλάβης ή διακοπής ρεύματος πού απευθύνεται ο καταναλωτής;

Εάν υπάρξει βλάβη ή διακοπή της παροχής ρεύματος ο καταναλωτής μπορεί να απευθυνθεί στην Υπηρεσία Βλαβών του Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) που είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη, συντήρηση και λειτουργία του δικτύου. Δείτε τα τηλέφωνα επικοινωνίας ανά περιοχή εδώ.

Τι συμβαίνει με την εγγύηση που έχει καταβληθεί στον προηγούμενο πάροχο ρεύματος;

Η εγγύηση που έχει καταβληθεί στον προηγούμενο πάροχο ρεύματος επιστρέφεται με τη μορφή συμψηφισμού στον τελευταίο λογαριασμό που θα λάβετε, ο οποίος ορίζεται ως τελικός-εκκαθαριστικός.

Χρειάζεται να καταβληθεί εγγύηση στην ΚΕΝ; Αν ναι, ποιο το πόσο της εγγύησης και τι συμβαίνει σε περίπτωση αποχώρησης από τον πάροχο;

Το ύψος της εγγύησης εξαρτάται από το πακέτο των καταναλωτικών σας αναγκών. Συγκεκριμένα για τα πακέτα KEN for HOME - Γ1 & Γ1Ν, το ποσό της εγγύησης είναι 50 €, για Πακέτα ΚΕΝ for BUSINESS - Γ21 είναι 100 €, για Πακέτα ΚΕΝ for BUSINESS - Γ22 (8kVA έως 55 kVA) είναι 250 €, για Πακέτα ΚΕΝ for BUSINESS - Γ22 (85 kVA έως 250 kVA) είναι 350 € και τέλος για Πακέτα ΚΕΝ for BUSINESS - Γ23 είναι 300 €.

Το ποσό της εγγύησης θα περιλαμβάνεται στον δεύτερο λογαριασμό που αποστέλλεται στον καταναλωτή και προβλέπεται έκπτωση 20% επί του ποσού της εγγύησης με την εμπρόθεσμη πληρωμή των πρώτων 12 λογαριασμών. Ο καταναλωτής δεν υποχρεούται να καταβάλει εγγύηση στην περίπτωση που επιλέξει την εξόφληση των λογαριασμών του μέσω πάγιας εντολής. Στην περίπτωση αποχώρησης από την ΚΕΝ η εγγύηση επιστρέφεται με τη μορφή συμψηφισμού στον τελευταίο (Τελικό) λογαριασμό που θα λάβετε.

Κάθε πότε εκδίδεται λογαριασμός; Και πώς μπορώ να τον λαμβάνω;

Ο λογαριασμός εκδίδεται σε μηνιαία βάση και θα σας αποστέλλεται ταχυδρομικώς αλλά και σε ηλεκτρονική μορφή (εγγραφή στο MyKEN), εφόσον το επιθυμείτε.

Οι λογαριασμοί που θα εκδίδονται τι θα περιλαμβάνουν και πώς μπορεί κανείς να τους ελέγχει;

Ο καταναλωτής θα λαμβάνει μηνιαίο λογαριασμό που θα περιλαμβάνει τις ανταγωνιστικές ενεργειακές χρεώσεις της ΚΕΝ, καθώς και τις Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις και λοιπές χρεώσεις λογαριασμού που είναι ίδιες σε κάθε πάροχο ενέργειας. Η ΚΕΝ πληροφορείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα για την κατανάλωση του πελάτη από τις αρμόδιες υπηρεσίες, δίνοντας στον καταναλωτή τη δυνατότητα σχετικής ενημέρωσης κατόπιν αίτησης.

Υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής παρακολούθησης του λογαριασμού;

Μπορείτε να παρακολουθήσετε τον λογαριασμό σας κάνοντας εγγραφή στο MyKEN.

Πέραν του κόστους κατανάλωσης θα εμφανίζονται και άλλου είδους χρεώσεις στον λογαριασμό; Αν ναι, ποιες;

Πέραν των χρεώσεων της ΚΕΝ για την κατανάλωση ρεύματος, ο λογαριασμός περιλαμβάνει τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις, τον ΦΠΑ, καθώς και φόρους και εισφορές που ο καταναλωτής οφείλει να πληρώσει σε κάθε προμηθευτή και οι οποίοι αποδίδονται στο κράτος.

Ποιο το τηλέφωνο εξυπηρέτησης πελατών;

Για περισσότερες πληροφορίες, απορίες και για κάθε είδους εξυπηρέτηση μπορείτε να καλέσετε στο 18185 και να μιλήσετε με τους εξειδικευμένους συνεργάτες μας.

Ποια τα οφέλη από την επιλογή της ΚΕΝ ως παρόχου ενέργειας;

Η επιλογή της ΚΕΝ προσφέρει χαμηλότερες χρεώσεις, άψογη εξυπηρέτηση από εξειδικευμένους συνεργάτες, επιβράβευση της συνέπειας με έκπτωση έως 15% και αξιόπιστη συνεργασία.

Υπάρχει ουσιαστική αλλαγή με τη μετάβαση στην ΚΕΝ;

Η μετάβαση στην ΚΕΝ μεταφράζεται σε χαμηλότερες χρεώσεις και άψογη εξυπηρέτηση από έναν αξιόπιστο πάροχο ενέργειας.

Η ΚΕΝ έχει υποχρεώσεις απέναντι στον καταναλωτή; Κι αν ναι, ποιες είναι αυτές;

Η ΚΕΝ έχει την υποχρέωση να παρέχει ενέργεια στον καταναλωτή για όλο το διάστημα της μεταξύ τους σύμβασης σε ανταγωνιστικές τιμές προσφέροντας παράλληλα άψογη εξυπηρέτηση.

Για ακίνητα που δεν χρησιμοποιούνται υπάρχει δυνατότητα απαλλαγής από την καταβολή των δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού;

Για να απαλλαγείτε από τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού υπέρ του δήμου, για το ακίνητο στο οποίο διακόπτεται η ηλεκτροδότηση και δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί, αρκεί να υποβάλετε σχετική δήλωση στον οικείο δήμο, όπου θα ενημερωθείτε και για τους όρους της απαλλαγής (άρθρο 222, ν. 4555/2018 (Α' 133/19-7-2018).

Πως γίνεται ο διακανονισμός οφειλών;

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΟΣΕΙΣ  ΠΟΣΟ
25% 1-5 <200€
10% 1-5 >200€
20% 1-5 >200€
30% 1-6 >200€
35% 1-6 >200€
45% 1-6 >200€
55% 1-6 >200€

Οι πελάτες που έχουν ενταχθεί στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο και όσοι έχουν ενταχθεί στο Μητρώο των Ευάλωτων Πελατών, έχουν τη δυνατότητα να διακανονίσουν την εξόφληση της οφειλής τους, όπως και σήμερα, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Κώδικα Προμήθειας, ήτοι κάθε μηνιαία δόση δεν υπερβαίνει το 50% της αντίστοιχης μηνιαίας δαπάνης του πελάτη για Ηλεκτρική Ενέργεια. Για τον υπολογισμό της μηνιαίας δαπάνης λαμβάνονται υπόψη οι χρεώσεις εκκαθαριστικών και έναντι λογαριασμών των μηνών κατανάλωσης στους οποίους αντιστοιχούν οι ληξιπρόθεσμοι λογαριασμοί του πελάτη. Η ως άνω δυνατότητα, όμως, δεν απαλλάσσει τον Πελάτη από την ευθύνη του για εμπρόθεσμη εξόφληση των οφειλών του προς τον Προμηθευτή.

Τι είναι η Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών διαφορών;

Η εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών είναι μία μέθοδος εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς σας με την εταιρεία (ΚΥΑ 70330/2015). Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την διαδικασία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών μπορείτε να επισκεφτείτε το link. Οι εναλλακτικοί φορείς επίλυσης διαφορών που είναι εγγεγραμμένοι στο ειδικό μητρώο φορέων ΕΕΔ βρίσκονται εδώ.
Για επίλυση διαφορών σχετικά με συμβάσεις που έχουν συναφθεί ηλεκτρονικά μπορείτε να υποβάλλετε ηλεκτρονικά το αίτημά σας στην πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών, η οποία παρέχεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πατώντας το ακόλουθο σύνδεσμο : https://www.eccgreece.gr/el/topics/odr/ (Κανονισμός 524/2013 –
Online Dispute Resolution). Η πλατφόρμα αυτή διατίθεται δωρεάν και παρέχει τη δυνατότητα επίλυσης διαφορών σχετικά με διαδικτυακές αγορές με τη βοήθεια αμερόληπτου φορέα επίλυσης διαφορών.