ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) υπ’ αριθμόν 413/2016, χορήθηκε στην ΚΕΝ Α.Ε., άδεια Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας.